7x GCP | 2X Oracle Cloud| 1X Azure Certified | Cloud Data Engineer

15 Followers